Staj Bilgileri


Staj ilkeleri

Staj Onay ve Bilgi Formu


Staj Raporu Kapak Sayfası


Staj Raporu İlk Sayfası


Yaz döneminde yapılan stajlar için yazılan Staj Raporları Ekim ayının son gününe kadar BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE teslim edilmelidir.


Stajın Amacı

Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, lisans öğrenimleri boyunca teorik olarak aldıkları mühendislik bilgilerini, kamu veya özel kuruluşlarda yapacakları uygulama çalışmalarıyla, pratik bilgiye geçirmeleridir.


Staj Başvurusu

Öğrenciler, Staj yapmak istedikleri kuruma STAJ BAŞVURU FORMU ile başvururlar. Kurumdan aldıkları kabule istinaden ÖBİSİS üzerinden ilgili Bölüm Staj Komisyonu’na başvurarak Komisyon’un onayını alırlar.

Bölüm Staj Komisyon’unun onayını alan öğrenciler için Genel Sağlık Sigortaları üniversitenin ilgili birimi tarafından yapılır.

Staj Süresince Uyulması Gereken Kurallar

Staj yapan öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir.

Staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları kurumların mevzuatlarına, çalışma koşullarına, disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar.

Sağlık raporu alınmadıkça, hastalık nedeniyle staja devamsızlık yapılamaz. Staj süresi, rapor süresi kadar uzatılmalıdır. Aksi takdirde devamsızlık yaptığı Staj süresi geçersiz sayılır. Devam günlerindeki staj hakkındaki kararı komisyon verir.

Staj yapan öğrenciler, işyerlerinde kullandıkları her türlü alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmak zorundadırlar. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

Stajın Denetlenmesi

Öğrencilerin staj çalışmaları, gerekli görüldüğü durumlarda, Staj Komisyonları tarafından staj yerlerinde denetlenebilir. Denetleme sonucu olumsuz olan öğrencilerin stajları, Komisyon ve Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

İntibak ve Muafiyet

Yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce yapmış oldukları stajların ne kadarının kabul edileceğine Komisyon ve Bölüm Başkanlığı tarafından karar verilir. Yurt dışında yapılan stajların eşdeğerliğine de aynı şekilde karar verilir. Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra DGS ile bölüme kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki okullarında yaptıkları stajlar Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek öğrenci 1. Staj yükümlülüğünden muaf tutulabilir. Bunun için öğrencinin talebini belirten bir dilekçe ve ekinde gerekli belgeleri Bölüm Başkanlığı’na vermesi gerekir.

Staj Evraklarının Teslimi

Staj yapan her öğrenci, Staj Raporu ve diğer evraklarını, staj çalışmasını izleyen öğretim yarıyılı derslerinin başlangıcından itibaren en geç dört hafta içerisinde Bölüm Sekreterliği’ne imza karşılığında teslim etmek zorundadır. Mazeretsiz olarak, süresi içinde teslim edilmeyen staj evrakları kabul edilmez. Mazeret ile ilgili gerekçeler öğrencinin resmi başvurusu üzerine Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

Mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış öğrenciler, Staj Raporu ve diğer evraklarını, stajlarını tamamladıktan sonra Bölüm Sekreterliği’ne teslim ederler.

Stajın Değerlendirilmesi

·   Öğrencinin stajı tamamlamasının ardından teslim ettiği Staj Raporu ve diğer evraklar, Bölüm Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir.

·   Stajın değerlendirmesinde, öğrencinin yaptığı stajın türüne göre hazırladığı raporun, Staj Hazırlama Esaslarına uygunluğu ve Staj Sicil Fişi esas  alınır.

·   Stajın yapıldığı kurum tarafında doldurulan Staj Sicil Fişinde başarı veya devam durumu yetersiz olan öğrencinin stajı reddedilir.

·   Öğrencilerin teslim ettikleri, birbirine benzeyen, kopya izlenimi veren veya çeşitli kaynaklardan doğrudan alıntı yapılarak hazırlanan raporlar, Komisyon tarafından tamamen reddedilir.

·   Staj Komisyonu, gerekli gördüğü takdirde, ilanını takip eden 7 gün içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında öğrenciyi mülakata alabilir. Mülakata çağrıldığı halde gelmeyen ya da mülakatta başarısız olduklarına karar verilen öğrencilerin stajları, Komisyon tarafından kısmen veya tamamen reddedilir.

·   Komisyon, mülakat sonrası Staj Raporunu yeterli görmediği hallerde, raporun düzeltilmesini veya yeniden hazırlanmasını isteyebilir. Öğrenci yeniden hazırladığı raporu Staj Komisyonunun vereceği süre içerisinde hazırlamalı ve teslim etmelidir, aksi takdirde stajı reddedilir.

·   Staj Sicil Fişi, Komisyon’a ulaşmayan öğrencinin stajı reddedilir.

·   Staj evraklarının incelenmesi sonucunda belgelerinde tahribat yapan veya staj yapmadığı halde Staj Raporu düzenleyip teslim eden öğrenciler hakkında, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma açılır.

·   Yaz döneminde yapılan stajların inceleme sonuçları en geç güz yarıyılı bitimine kadar, iki yarıyıl arasında veya yarıyıl içinde yapılanların sonuçları ise, dönem sonunda ilan edilir. Mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış öğrencilerin staj değerlendirme sonuçları da teslim tarihinden en geç 15 gün sonra ilan edilir.

·   Stajın değerlendirilmesi, Komisyon tarafından Staj Raporu'nun onaylanması ve OBİSİS üzerinden kabul gün sayısının girilmesi ile sonuçlanır.

·   Öğrenciler staj değerlendirme sonuçlarına, ilanından itibaren beş (5) iş günü içinde Bölüme dilekçe vererek itiraz edebilirler. İtiraz üzerine Komisyon, itirazların kendilerine gelmesinden itibaren en geç on beş (15) iş günü içinde gerekli incelemeleri yaparak, sonucu yazılı olarak Bölüme bildirir.

·   Bölüm Staj Uygulama Esaslarında belirtilen tüm staj yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve yaptığı staj çalışmalarından "Başarılı" notu alamayan öğrenci Erciyes Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca mezun edilmez.

Staj Sicil Fişi

Öğrenci, staja başlarken Staj Sicil Fişini (ÖBİSİS üzerinden alınır) staj yapılan kurumun yetkilisine vermek ve staj bitiminde bu formun kurum yetkilileri tarafından kapalı ve imzalı zarf içinde “Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Başkanlığı” adresine gönderilmesini ya da elden teslimini sağlamakla yükümlüdür. Staj Sicil Fişinde ilgili kısımlar kurum tarafından doldurulmalı ve onaylanmalıdır.

Staj Raporu

Her öğrenci, yaptığı staj ile ilgili olarak, Staj Esaslarında belirtilen biçim ve içerikteki bir Staj Raporu ve diğer evraklarını hazırlayarak teslim süreleri içerisinde Bölüm Sekreterliğine imza karşılığında teslim etmekle yükümlüdür. Staj ve diğer evraklarını teslim süreleri içerisinde Bölüm Sekreterliğine teslim etmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılır.

·         Staj Raporu, bilgisayar ortamında Bölüm Staj Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanacaktır. Staj Raporunun içeriğinde katalog, internet veya kitap gibi kaynaklardan kopyalanmış veriler bulunmamalıdır.

·         Staj Raporunun her sayfası ekleriyle birlikte yetkili mühendise kaşeli ve imzalı olarak onaylatılmalıdır. Rapor sayfalarının altında yer alan tarih alanına ilgili faaliyetin gerçekleştirildiği tarih yazılmalıdır.

·         Staj Raporunda tarihi ile belirtilmiş her bir çalışma günü için yazılan içeriğin uygulama ve gözleme dönük olarak, bir günlük çalışma saatini dolduracak zenginlikte olması gerekir. Bir günlük çalışmaya ait faaliyetler gerekmesi durumunda birden fazla sayfaya, aynı tarihe ait olması koşuluyla yazılabilir.

Staj Raporundaki içerik; 

1) İş yeri hakkında bilgi (1 Sayfa)

2) İş yerinin Çevre Mühendisliği alanındaki faaliyetleri (1 Sayfa)

3) Günlük yapılan faaliyetlerin yazılması

4) Yapılan faaliyetlerin Çevre Mevzuatı yönünden değerlendirilmesi (Her faaliyet sonuna yazılacaktır)

5) Değerlendirme, Sonuç ve Yorum (1 Sayfa)

bilgilerini içermelidir. 


Staj İşlem Akış Süreci

Bölüm staj süreçleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 

Ø  Öğrenci staja başvurur.

Ø OBİSİS üzerinden de Onaylı başvuru belgelerini staj komisyonu üyelerinnden birine getirerek başvuru belgelerini onaylatır.

Ø  Başvurusu onaylanan öğrenci, belirtilen süreler içerisinde staja başlar. Öğrenci, staj esnasında, kurumun öğrenciye yüklediği yükümlülükleri yerine getirerek Staj Raporunu, yukarıdaki esaslara göre hazırlar.

Ø  Stajını tamamlayan öğrenci hazırladığı raporu ve eklerini yetkili mühendise kaşeli ve imzalı olarak onaylatır.

Ø  Stajını tamamlayan öğrenci, Staj Sicil Fişini kurum yetkilileri tarafından kapatılmış ve imzalanmış zarf içinde Bölüm Staj Komisyonu Başkanlığı’nın adresine gönderilmesini ya da elden teslimini sağlar.

Ø  Bölüm sekreterliğine teslim edilen Staj Raporları, Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir.

Ø  Staj Sonuçları yukarıda belirtilen süreler içerisinde ilan edilir.