Akreditasyon

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

 

PEA1) Temel mühendislik bilimleri ve Çevre Mühendisliğinin teorik ve uygulamalı bilgileriyle, karmaşık mühendislik problemlerini çözebilme, sistem bileşenlerini analiz ederek gerçekçi kısıtlar altında modern tasarım araçlarıyla sorun çözebilme becerisinin kazandırılması. Bu sorunları çözerken mesleki etik bilinciyle olaylara yaklaşma yetisinin kazandırılması.

PEA2) Çevre Mühendisliği ile ilgili bazı temel konularda (su ve atık su arıtımı) deneysel tasarım yapma ve deney sonuçlarını yorumlama, bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda karşılaşabileceği olası çevresel sorunlar ve karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi ve yetisinin kazandırılması. Ayrıca mesleki etik ve iş güvenliği hususlarında bilgi, beceri ve yetiye sahibi olma.

PEA3) Su ve atık suların arıtılması, hava kirliliği, gürültü kirliliği, çevresel modelleme konularında, temel mühendislik bilimleri ve Çevre Mühendisliğinin teorik ve uygulamalı bilgileriyle, karmaşık mühendislik problemlerini çözebilme, sistem bileşenlerini analiz ederek gerçekçi kısıtlar altında modern tasarım araçlarıyla sorun çözebilme becerisi elde edilmesi ve yapılan uygulamaların evrensel boyutta etkilerini kavrayabilme becerisinin elde edilmesi.

PEA4) Çevre Mühendisliği konuları hakkında teknolojik ve akademik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak araştırma yapabilme becerisinin ve çok disiplinli ve takım çalışmalarında organizasyon ve sunum yapabilme becerisinin elde edilmesi.

PEA5) Çevre Mühendisliğine ilişkin alanlarda proje geliştirebilme, çok disiplinli takım çalışmalarında uyumlu çalışabilme, araştırma ve araştırma sonuçlarını sunabilme yetisinin kazandırılması.

 

 PROGRAM ÇIKTILARI


 

PÇ 1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi;

    PÇ 1-1)   Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.

    PÇ 1-2)   Çevre  Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.

    PÇ 1-3)  Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.


PÇ 2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi;

    PÇ 2-1)    Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

    PÇ 2-2)    Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.


 PÇ 3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi;

    PÇ 3-1)    Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

    PÇ 3-2)    Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.


 PÇ 4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

    PÇ 4-1)    Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.

    PÇ 4-2)    Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.


 PÇ 5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi;

    PÇ 5-1)    Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.

    PÇ 5-2)    Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi,

    PÇ 5-3)  Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi,

    PÇ 5-4)    Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi. 


PÇ 6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi;

    PÇ 6-1)    Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.

    PÇ 6-2)    Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.    

    PÇ 6-3)    Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.


PÇ 7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi;

    PÇ 7-1)    Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.   

    PÇ 7-2)    En az bir yabancı dil bilgisi.

    PÇ 7-3)    Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.

    PÇ 7-4)    Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.

    PÇ 7-5)    Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

PÇ 8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

    PÇ 8-1)    Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci.

    PÇ 8-2)    Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 


PÇ 9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

    PÇ 9-1)    Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

    PÇ 9-2)    Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.


 PÇ 10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

    PÇ 10-1)  Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.

    PÇ 10-2)  Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.

    PÇ 10-3)  Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.


PÇ 11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

    PÇ 11-1)  Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.

    PÇ 11-2)  Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.